מנהל התכנון במשרד הפנים הכין תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, תמ"א 38.התכנית אושרה על ידי הממשלה במאי 2005.

מטרת התכנית - לעודד  בעלי נכסים לחזק מבנים ישנים שאינם עמידים בפני רעידות אדמה. התכנית קובעת מסגרת סטטוטורית המאפשרת הוצאת היתרי בניה לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ומעודדת את ביצועו על ידי מתן זכויות בניה לשם מימון החיזוק. זכויות הבניה יינתנו למבני מגורים אשר הוצא להם היתר בניה לפני 1.1.1980, ועל פי ההערכה נבנו רובם ככולם

שלא על פי התקן המחמיר לרעידות אדמה. זאת בתנאים שמפורטים בתכנית.

תמ"א 38 מניחה כי היוזמה לחזק מבנה בפני רעידות אדמה והתארגנות הדרושה לשם כך מצויה בידי בעליו. אי לכך התוכנית מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה כופה זאת.

קביעת הצורך בחיזוק תיבחן ע"י מהנדס אשר יגיש חוות דעת המפרטת את מצבו של המבנה ואת הדרכים המומלצות על ידו לחיזוק המבנה.

התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק בלבד.  כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים ע"פ התוכנית המאושרת החלה על המקום.

במקביל מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק בצורת תוספות בניה. לבנייני מגורים מציעה התמ"א שני סוגי תוספות:

 

  • תוספות יחידות מגורים למבנה.

  • הרחבת יחידות הדיור הקיימות.

  תוספת יחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי:

  • סגירת קומת עמודים.

  • תוספת קומה.

  • תוספת אגף.

  • התמ"א אף מאפשרת לשלב בין סוגי התוספות: תוספת יחידות דיור והרחבת הקיימות.

התוספות מיועדות לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיה למכור את יחידות הדיור החדשות ולממן באמצעותם את חיזוק המבנה כולו.
תוספות הבניה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת רווחת הדיירים בבניין והגדלת ערך הדירות.

 החקיקה המשלימה

בנוסף לתמ"א אושרה החקיקה המשלימה שכוללת את החוקים הבאים: