המדריך להתחדשות עירונית בהשראת אנשי העיר

מסמך מדיניות לעיריית תל אביב

המסמך מפרט את התנאים לקבלת היתר בניה מכח תמ"א 38 , קובע קווי מדיניות כלליים המחדדים הוראות מסויימות בתמ"א ומתאימים אותן להקשר של העיר ת"א-יפו, ומתווה מדיניות לאזורים מיוחדים שנועדה להבטיח את שימור המרקם הייחודי שלהם.

בתאריך ה- 22.3.06 אישרה ועדה המקומית בתל אביב-יפו את "מסמך מנחה לבחינת בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח תמ"א 38" לאחר אישור הוועדה את המסמך אושרו שלושה תיקונים למסמך זה כאשר האחרון אושר ב 12/2012. המסמך מפרט את התנאים לקבלת היתר בניה מכח תמ"א 38 (שנקבעו בהוראות התמ"א עצמה), קובע קווי מדיניות כלליים (החלים בכל העיר) המחדדים הוראות מסויימות בתמ"א ומתאימים אותן להקשר של העיר ת"א-יפו, ומתווה מדיניות לאזורים מיוחדים שנועדה להבטיח את שימור המרקם הייחודי שלהם.

מסמך מדיניות זה נועד לצייד את הועדה המקומית בכלים שיאפשרו לה לבחון בקשות להיתרי בניה המוגשות מכח התמ"א ולקבל החלטות באופן מושכל, מקצועי ועקבי שיוכלו לעמוד במבחן משפטי וציבורי. קבלת החלטות כזו תסייע בהשגת מטרת התמ"א, חיזוק מבנים, תוך שמירת מרקמים יחודיים בעיר ושיפור חזות המבנים. המסמך מתעדכן מעת לעת לפי הניסון המצטבר והסוגיות הנוספות שיעלו ויחייבו קביעת מדיניות של הועדה המקומית. בהמשך לישיבת וועדה שהתקיימה ביום 7.11.2012 פורסם לאחרונה שינוי מספר 3 לסמך מדיניות עיריית תל אביב בנושא תמ"א 38. לאחר שאושרו על-ידי הועדה המקומית, שולבו השינויים והסעיפים החדשים במסמך המדיניות החדש- שינוי 3.

שינוי מס' 3 למסמך עוסק בנושאים הבאים:

• זכויות בניה

• תנאים להיתר בניה – דרישות סף להיתר, תנאים לדיון בבקשה להיתר, תנאים לקבלת היתר בניה.

• קווי מדיניות כלליים – תוספת בניה במבנים נמוכים, מבנים לשימור, חניה, שטח מכסימלי של תוספת בניה וכו', הריסת מבנה ובנייה מחדש, חריגה מקווי בניין, מרחב מוגן, ניוד זכויות ועוד.

• מדיניות אזורית – האזורים/השכונות/המתחמים בעיר סווגו לארבע קטגוריות, בהתאם להיקף תוספת הבניה שתותר בהם מכח תמ"א 38.

• תמצית החלוקה: o שכונות שבהן תותר תוספת קומה לפי התמ"א כגון מעוז אביב, נאות אפקה, רמות צהלה, רביבים, רמת אביב ג', נווה אביבים, תכנית ל' וכו'. o שכונות ומתחמים שבהם בנייה צמודת קרקע כגון אפקה, תל ברוך, שיכון דן, צהלה וכו'- התוספות מכח התמ"א יותרו, למעט תוספת קומה, על מנת לשמור על הצביון של הבנייה הנמוכה באזור. o במתחמים מסויימים תתאפשר אף תוספת מעבר לקבוע בתמ"א, כך למשל במתחמים לאורך דרך נמיר ברמת אביב, לאורך רחוב ברודצקי, לאורך רחוב משה סנה, בחלק מנווה שרת ועוד. o מרכז העיר תותר תוספת קומה לבניינים על פי התמ"א עד לגובה של 5 קומות. במקביל מתמרצת הועדה בנייה חדשה בהתאם לתמ"א עד לגובה של 6 קומות, למעט באזור ההכרזה של אונסק"ו. o מזרח ודרום העיר הועדה מנחה את מהנדס העיר לקדם תב"ע לתוספת זכויות בנייה מעבר למה שניתן בתמ"א, בכפוף לבדיקה תכנונית באזורים; יפו ג', יפו ד', נווה עופר, יד אליהו, תל חיים, רמת הטייסים, נווה צה"ל, כפר שלם, נווה חן, ניר אביב, ליבנה, השיכונים בשכונת התקווה ובית יעקב

מנכ"ל חברת אנשי העיר, מר רון חן, הציג בישיבת הוועדה את עמדת איגוד חברות התמ"א 38 הפועלות בתל אביב והחברה העירונית להתחדשות עזרה ובצרון.

תיקונים 1 ו- 2 למסמך המדיניות ב- 4.7.07 אישרה העירייה את שינוי מס' 1 למסמך

שינוי מס' 2 של המסמך נדרש משני טעמים עיקריים: שינוי מס' 2 לתמ"א 38 שאושר בממשלה בחודש פברואר 2010- שינוי זה "אימץ" קווי מדיניות אחדים מתוך מסמך הועדה המקומית (לעיתים תוך שינויים והתאמות), כך שנדרש ביטול או שינוי סעיפים מסויימים במסמך. בנוסף, שינוי 2 לתמ"א מאפשר לועדה המקומית להתיר הריסת מבנה והקמתו מחדש בתוספת הזכויות שהתמ"א מעניקה (כמובן אם המבנה עומד בקריטריונים של תמ"א 38 לתוספת הזכויות). מסמך הועדה המקומית צריך להבהיר ולחדד את האפשרויות והמגבלות בנושא. הצעת שינוי מס' 2 למסמך המנחה הוצגה בפני הועדה המקומית בישיבתה ביום 23.6.2010. הועדה החליטה על הקמת ועדת משנה שתדון בהצעת השינוי ותגבש את המלצותיה. ועדת המשנה קיימה שלוש ישיבות והמלצותיה הובאו לדיון בועדה המקומית בישיבתה ביום 2.2.2011. הועדה החליטה שלא לדון בהצעות השינוי למסמך המנחה וקבעה כי ועדת המשנה הנ"ל תשוב ותתכנס כדי לזהות את ההצעות שאינן שנויות במחלוקת. בישיבת ועדת המשנה ביום 8.3.2011 התגבשה הסכמה על ההצעה לסווג את אזורי העיר ל- 4 קטגוריות בהתאם לאופן החלת תמא 38 בהם (כמתואר בחלק ג1 של המסמך המנחה), והוחלט להביא את המסמך לדיון בועדה המקומית. בעקבות הדיון שנערך ב- 6.4.2011 והערות חברי הועדה שהועברו לאחר הדיון, נערכו מספר שינויים במסמך.

מאמרים נוספים

אודות תמ"א 38
התמודדות עם סרבן – דייר
קראו עוד