המדריך להתחדשות עירונית בהשראת אנשי העיר

תיקון 3

בניסיון לפתוח את החסמים שמונעים ביצוע של חיזוק בניינים במסגרת תמ"א 38, הממשלה מפרסמת מעת לעת הוראות חדשות ותיקונים חדשים לחוק התמ"א 38. בחודש יוני 2011 פורסם תיקון מספר 3 לחוק התמ"א

החל מהיום הראשון שפורסמה תמ"א 38, כל הגורמים המעורבים נתקלו במספר רב של קשיים וחסמים. בניסיון לפתוח את החסמים שמונעים ביצוע של חיזוק בניינים במסגרת תמ"א 38, הממשלה מפרסמת מעת לעת הוראות חדשות ותיקונים חדשים לחוק התמ"א 38. תמ"א 38 פורסמה לראשונה בחודש מאי 2005. מאז פורסמו ע"י משרד הפנים מספר חוזרים אשר אמורים להקל בביצוע תמ"א 38 ובנוסף פורסם תיקון 2 לחוק התמ"א (תמ"א 38/2). בחודש אפריל 2008 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא נוהל ביצוע בקרה הנדסית. .בחודש ינואר 2009 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תוכניות לפי סעיף 23 והיתרים על מנת לסייע במימוש ההקלות אשר ניתנות במסגרת החקיקה המשלימה. בחודש ינואר 2010 פורסם קובץ המכיל הנחיות לעריכת תוכניות לפי סעיף 23 ופורמט בניית תכנית לדוגמה (הנחיות בדבר טיפול בבקשות להיתר עפ"י תמ"א 38). בחודש פברואר 2010 פורסם תיקון 2 לחוק התמ"א (תמ"א 38/2). בחודש יוני 2011 פורסם (להתייחסות הציבור והועדות המחוזיות) תיקון מספר 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3). מטרת התיקון היא לשנות את התכנית העיקרית בנושאים הבאים: קביעות הוראות בעניין תוספת זכויות בניה למבנים המיועדים למגורים שניתן להתיר כתמריץ לחיזוק, באופן שונה באזורים שונים של הארץ. • קביעת הנחיות בנוגע להיבטים ההנדסיים של תוספת בניה על גבי מבנים קיימים.

• קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בניה במגרש שלא טעון חיזוק כנגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו (ניוד זכויות).

• קביעת הוראות לעניין תוספת מרחבים מוגנים.

• קביעת היחס בין זכויות בניה לפי התמ"א לבין זכויות בניה מתוקף תכנית מפורטת או תוכניות מפורטות שחלות במקום וטרם מומשו.

• קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן, לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרות. לצפייה במצגת שהוצגה בועדת הפנים. לקריאת הנוסח המלא של תיקון 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3). בחודש אוקטובר 2011 הגישו כל המתנגדים את השגותיהם לתיקון. חברת אנשי העיר, הגישה השגה באמצעות חטיבת תמ"א 38 והתחדשות עירונית בלשכת המסחר (חטיבה שאנו שותפים לייסודה). עיקרי ההשגה שהוגשה על ידנו:

• חלק מרכזי בתיקון מתייחס לתמריצים לביצוע תמ"א 38 בפריפריה. בבואם לעשות מעשה טוב, לדעתנו, המחוקק טעה משמעותית באופן ההגדרה כך שאזורים שלמים בתוך 21 הערים שהוגדרו כערים בביקוש גבוה הפכו ללא כדאיים.

• שינוי ניסוחים בלשון החוק ובלשון התיקון בנושא זכויות הבניה. סגירת ומילוי קומה מפולשת, הגדרה של קומה על הגג, הגדרה של חצי קומה על הגג, ניוד זכויות וכדומה.

• השפעה על תהליך התכנון. חרף העובדה שהחוק קיים כבר כמעט 7 שנים, רשויות מקומיות רבות לא נערכו עדיין להתמודדות עם תוכניות לפי תמ"א 38. הצעתנו היא להוסיף בתיקון הגדרה ברורה לתהליכי התכנון והסדרת ההליכים ולחייב את הרשויות לפעול לפי כך.

• לקריאת הנוסח המלא של ההשגה. בעקבות ההשגות שהוגשו, מינתה המדינה חוקר לתוכנית וכל הגופים הוזמנו להציג בפניו את ההשגות. בסוף פברואר 2012 פורסמו המלצות החוקר ובעקבות כך, פורסמו החלטות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים:

• המלצות החוקר.

• החלטת ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים.

תוספת זכויות של 2.5 קומות בחיזוק בניין בעקבות המלצות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), בוצעו מספר שינויים בנוסחו של שינוי מס' 3 לחוק התמ"א. הנוסח שהוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה שונה מהנוסח המקורי במספר רב של נקודות אך המרכזית שבהן היא העובדה שהושמט הנספח אשר החריג 21 ערים ולא אפשר הוספה של 2.5 קומות בערים אלו. בתאריך ה- 01.05.12 פרסמה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את ההודעה הבאה: "המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, מר עמרם קלעג'י, החליטה להמליץ לממשלה על אישור תמ"א 38 / 3 הקובעת שבמבנה שיחוזק בפני רעידות אדמה ניתן יהיה להוסיף סה"כ עד 2 וחצי קומות של זכויות בניה. עד כה ניתן היה מכוח התמ"א להגדיל את זכויות הבנייה בקומה נוספת בלבד. מטרתו של שינוי 3 לתמ"א 38 היא להגדיל את סל הכלים התכנוניים לעידוד חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, באמצעות הגדלת זכויות הבניה שיינתנו מכוחה לעד 2 וחצי קומות.

**הוספת הקומות תעשה בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית בכפוף לשיקולים הנדסיים ותכנוניים.** לאור התייחסויות שנשלחו מוועדות מקומיות בנושא המועצה מבהירה כי היא מעודדת את הרשויות והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה ליזום תכניות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה שיגדירו אזורי עדיפות לתוספת זכויות בשכונות מסוימות, ולעומת זאת, יגדירו אזורים עם זכויות מופחתות תוך התאמה לתשתיות הקיימות לצרכי ציבור . המועצה הארצית ציינה כי אישור התמ"א הינו כלי אחד מבין הכלים לעידוד חיזוק מבנים והדגישה כי נדרש לפתח כלים משלימים שאינם תכנוניים עבור שיפור ההערכות לרעידות אדמה, במיוחד באזורים בהם התמ"א אינה אפקטיבית עקב ערכי קרקע נמוכים . כעת התוכנית תתוקן בהתאם להחלטות המועצה ותועבר לאישור הממשלה. התוכנית תקבל תוקף רק לאחר אישור הממשלה הצפוי להתקבל בתקופה הקרובה". בסוף מאי 2012 השינוי נכנס לתוקפו. שינוי מספר 3 לחוק התמ"א (תמ"א 38/3) הינו שינוי מבורך ביותר אך חשוב להבין שההוספה של 2.5 קומות הינה לשיקול דעתה של הרשות המקומית ואין מדובר בהנחיה גורפת לכל המדינה. בתל אביב פורסמה בעבר תכנית הרובעים אשר מטרתה להגדיר היכן תאושר תוספת של 1.5 קומות והיכן תאושר תוספת של 2.5 קומות. יש להדגיש שגם תכנית זו טרם אושרה.

מאמרים נוספים

אודות תמ"א 38
התמודדות עם סרבן – דייר
קראו עוד